Contact us


IWAIS 2015 – Local organising committee

Send an E-mail

Göran Ronsten Rebecka Klintström Helena Wickman
WindREN AB Meventus AB Meventus AB
Kungsberga 1 Götgatan 24 Götgatan 24
SE-179 97 Färentuna SE-118 46 Stockholm SE-118 46 Stockholm
Sweden Sweden Sweden
Mob: +46 70 59 46 570 Tel: +46 72 24 34 504 +46 72 24 34 504
E-mail: Göran Ronsten Rebecka Klintström Helena Wickman

IWAIS 2015 – Booking, exhibition and sponsors, press

Booking Exhibition & sponsors Press
Ulrica Edström Magnus Nordén Jonas Hållén
+46 60 52 53 00 +46 70 659 69 25 (also SMS) +46 70 886 68 44
E-mail: Ulrica Edström Magnus Nordén Jonas Hållén